Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ

line
07 tháng 01 năm 2016

Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ phải có đầy đủ các bước sau đây:

 1. Thư ký đọc và công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện với danh sách thành viên Hội đồng và học viên đính kèm (thời lượng 3-5 phút).
 2. Kiểm tra tư cách của các thành viên hội đồng: đầy đủ số thành viên 05 người, đúng tên và chức danh trong danh sách.
 3. Thư ký Hội đồng đọc Lý lịch khoa học (trích ngang), Bảng điểm học tập (các môn học hoặc tín chỉ trong quá trình đào tạo thạc sĩ) và Bản sao các Công trình nghiên cứu khoa học (nếu có) (thời lượng 3-5 phút).
 4. Chủ tịch Hội đồng cho phép học viên trình bày tóm tắt luận văn (thời lượng từ 15-20 phút).
 5. Hội đồng cho phép ủy viên Phản biện 1 & Phản biện 02 đọc Bản nhận xét, đặt câu hỏi cho học viên (thời lượng 5-15 phút/phản biện).
 6. Các thành viên trong Hội đồng đặt câu hỏi, góp ý và trao đổi về nội dung luận văn (thời lượng 15-20 phút).
 7. Học viên trả lời câu hỏi, bảo vệ các thành quả của luận văn và trao đổi ý kiến với các thành viên Hội đồng (thời lượng 15-30 phút).
 8. Hội đồng họp kín và bỏ Phiếu đánh giá luận văn cho học viên, Thư ký tổng kết điểm trung bình (thời lượng 5-10 phút).
 9. Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả buổi lễ bảo vệ bao gồm (thời lượng 15-30 phút):
 • Thư ký đọc Biên bản họp hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
 • Thư ký đọc Biên bản họp ban kiểm phiếu của Hội đồng chấm luận văn.
 • Chủ tịch tóm tắt các nội dung chính học viên cần phải chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện luận văn, các kết quả đạt được và những hạn chế của luận văn, điểm trung bình của luận văn và đề nghị Hiệu trưởng/Giám đốc điều hành công nhận kết quả bảo vệ luận văn cho học viên (nếu học viên đạt điểm trung bình trên 5,5 điểm, không có điểm dưới 5,0 theo phiếu đánh giá luận văn của từng thành viên hội đồng).

*** Thời gian để hoàn thành đầy đủ các bước từ 45-90 phút.

Góp ý